Debian Junior Packages

The Debian Junior Pure Blend contains 256 packages which are grouped by metapackages. Each metapackage will cause the installation of packages for a specific topic. The following table lists the metapackages of Debian Junior:

MetapackageDescription
art Творчість у Дитячому Debian (Debian Jr.)
desktop Debian Jr. Desktop Environment
doudou-base DoudouLinux base
doudou-dev-artists DoudouLinux Art development
doudou-games DoudouLinux Games
education Debian Jr. education applications
games-adventure Пригодницькі ігри для Debian Jr.
games-arcade Аркадні забавки для Дитячого Debian (Debian Jr.)
games-card Дитячий Debian (Debian Jr.) — карткові ігри
games-gl Тривимірні ігри Дитячого Debian (Debian Jr.) [потрібна наявність апаратного прискорення]
games-net Мережеві ігри Дитячого Debian (Debian Jr.)
games-puzzle Головоломки для Debian Jr.
games-sim Ігри-симулятори для Дитячого Debian
games-text Текстові ігри Дитячого Debian (Debian Jr.)
internet Інструменти для роботи з Internet у Дитячому Debian (Debian Jr.)
math Вчимо математику в Дитячому Debian
programming Debian Jr. programming
sound Звукове оформлення для проекту Дитячій Debian (Debian Jr.)
system Системні інстурменти Дитячого Debian (Debian Jr.)
toys Настільні ігри Дитячого Debian
typing Вчимось друкувати з Дитячим Debian
video Debian Jr. Video
writing Вчимося писати з Дитячим Debian (Debian Jr.)